REGULAMIN

WARSZTATÓW SZYDEŁKOWANIA
 
Organizatorem warsztatów jest Szydłomania Agnes-eS reprezentowana przez Agnieszkę Stefańczyk, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: PPHU STAGA Agnieszka Stefańczyk, zarejestrowaną w Pruszczu Gdańskim,  przy ul. Gałczyńskiego 9, 83-000,  NIP: 593-130-72-46.
 
Dane kontaktowe:
telefonicznie pod nr 500-216-467 w godzinach od 10:00 do 16:00 w dni robocze.
warsztaty@szydlomania.pl
szydlomania.warsztaty@gmail.com
 
Warsztaty są organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Oferta warsztatów jest umieszczona na stronie www.szydlomania.pl/warsztaty
 
 
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Szydłomania Agnes-eS zapewnia Uczestnikom warunki odpowiednie do efektywnego przeprowadzenia warsztatów, w tym niezbędne materiały i narzędzia.
 
2. Szydłomania Agnes-eS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia warsztatów.
W przypadku zmian terminu, miejsca lub zasad organizacji warsztatów Szydłomania Agnes-eS lub osoba upoważniona udziela informacji Uczestnikom mailowo lub telefonicznie.
W przypadku zmiany terminu lub miejsca warsztatów Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy.
 
 
§ 2
RODZAJE I FORMY WARSZTATÓW
 
1. Zajęcia dzielą się na cykliczne, odbywające się w określonych odstępach czasu i w zamkniętej grupie o zbliżonym stopniu zaawansowania bądź są jednorazowym wydarzeniem ukierunkowanym na wykonanie konkretnego, jednodniowego projektu.
 
2. Uczestnikami warsztatu mogą być wszystkie osoby bez względu na wiek ale nie młodsze niż 10 lat. Grupa może łączyć osoby w różnym wieku, zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Dzielimy się ze względu na stopień zaawansowania.
 
3. W przypadku opłat za zajęcia grupowe dostępne są opcje: miesięczna, semestralna i roczna. Cena zajęć jest ustalona i obowiązująca na dany rok szkolny. Uczestnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 
4. W przypadku zapisów na określone warsztaty, wymagane będzie dokonanie opłaty rezerwacyjnej, gwarantującej udział Uczestnika w warsztatach. Uczestnik zostanie poinformowany o jej wysokości najpóźniej przy dokonaniu zapisu na warsztaty.
Informacje o zniżkach i promocjach znajdują się na stronie www.szydlomania.pl/zapisy

 
§3
ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W WARSZTATACH i ZAJĘCIACH
 
1. Szydłomania Agnes-eS ustala minimalną oraz maksymalną liczbę uczestników warsztatów. W przypadku braku wystarczającej ilości uczestników, zastrzegamy sobie możliwość odwołania warsztatów. W takiej sytuacji uczestnik nie ponosi kosztów warsztatów, które się nie rozpoczęły. Jeśli dokonał opłaty zostanie ona zwrócona na wskazany rachunek bankowy.
 
2. Zgłoszenia do udziału w warsztatach odbywają się wyłącznie poprzez formularze elektroniczne dostępne na stronie www.szydlomania.pl w zakładce WARSZTATY bądź drogą mailową.
 
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie na ręce Instruktora lub na adres mailowy: kontakt@szydlomania.pl
Z powyższego uprawnienia Uczestnik nie może skorzystać w sytuacji gdy usługa została już wykonana a Uczestnik rozpoczął udział w warsztatach. W takiej sytuacji rozwiązanie umowy jest możliwe zgodnie z par.2 pkt 3 Regulaminu.
Zwrot kosztów warsztatu następuje w takiej samej formie, w jakiej była dokonywana wpłata.
 
§4
PŁATNOŚCI
 
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie zapisu (elektronicznie w przypadku warsztatów eventowych lub podpisując umowę w przypadku warsztatów całorocznych) oraz dokonanie opłaty według wybranej przez siebie opcji w zgłoszeniu. Cena uczestnictwa jest podana w zgłoszeniu, może się różnić w zależności od formy i rodzaju organizowanych warsztatów/zajęć.
 
Przy wysyłaniu formularza elektronicznego Uczestnik w sposób, nie budzący wątpliwości, zostaje poinformowany o tym, że wysłanie formularza jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 
Każdy Uczestnik po dokonaniu rejestracji ma obowiązek opłacić swój udział w warsztatach niezwłocznie, najpóźniej do 3 dni po przesłaniu zgłoszenia.
 
Na życzenie Uczestnika Szydłomania Agnes-eS wystawia fakturę za zapłatę w oparciu o dane zawarte w formularzu.
 
Opłatę za warsztaty należy uiścić na konto:
PPHU STAGA Agnieszka Stefańczyk
mBank:  06 1140 2004 0000 3902 7811 8020
wpisując w tytule:
Warsztaty szydełkowania (nazwa warsztatów jeśli są tematyczne), imię i nazwisko Uczestnika
 
§5
BEZPIECZEŃSTWO
 
Szydłomania Agnes-eS nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje Uczestników zajęć powstałe z winy Uczestników. Uczestnicy warsztatów mogą zawrzeć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 
§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
 
Szydłomania Agnes-eS przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa zawarta w formularzu zgłoszeniowym klauzula RODO.
 
Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, w razie jego utrwalenia na warsztatach lub zajęciach w celach informacyjno-promocyjnych Szydłomania Agnes-eS oraz jako materiał pamiątkowy. Zapewniamy dbałość  o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób biorących udział w zajęciach lub warsztatach. Zgoda obejmuje utrwalanie (w szczególności w formie audiowizualnej i wizualnej), obróbkę, zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnie aktualnie technikami i metodami oraz wykorzystanie, rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku, także wraz z wizerunkami innych osób, na wszelkich możliwych polach eksploatacji, w szczególności na płytach CD i DVD, w sieci Internet rozpowszechnianie poprzez media strumieniowe, web casting, simulcasting, live streaming; a także przeprowadzanie prezentacji publicznej oraz przechowywanie, zapisywanie i/lub odtwarzanie w pamięci pendrive’ów, iPadów, komputerów, smartfonów lub w chmurze obliczeniowej („Cloud computing”) lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet i/lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet (także poprzez portale społecznościowe), w szczególności poprzez wykorzystywanie i/lub zapisywanie na stronach www.
 
 
§7
KOPIOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW
 
Szydłomania Agnes-eS nie wyraża zgody na kopiowanie, publikowanie i udostępnianie materiałów z zajęć w Internecie lub wypożyczanie osobom nie będącym uczestnikami warsztatów.
 
Majątkowe prawa autorskie do schematów szydełkowych, tutoriali, zdjęć oraz innych dzieł stanowiących wartość intelektualną Szydłomania Agnes-eS należą do Szydłomania Agnes-eS. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Powielanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie – nie jest możliwe bez pisemnej zgody Szydłomania Agnes-eS a ich wykorzystywanie w całości lub w części bez zgody Szydłomania Agnes-eS jest naruszeniem prawa, zabronionym pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów warsztatowych w celach komercyjnych wymaga zgody Szydłomania Agnes-eS.
 
§8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług oferowanych przez Szydłomania Agnes-eS należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontak@szydlomania.pl
 
Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Uczestnika.
 
 
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
O każdej zmianie Regulaminu Szydłomania Agnes-eS powiadomi Uczestników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji na stronie www.szydlomania.pl
Copyright ©2018 Szydłomania Agnes-eS, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem